Konsultation och handledning

 

Konsultation och handledning

Konsultation eller handledning av legitimerad psykolog

Stöd att hantera svåra situationer eller problematiska beteenden

Få ett bollplank för gemensam problemlösning utifrån vad som fungerar

Psykologiskt perspektiv för att bättre förstå och komma vidare när ni har "kört fast"

Bilder, liknelser och exempel gör det lätt att förstå och tillämpa kunskapen

Information om hur du kan agera utifrån forskning och evidens

Enskilt, i mindre grupper eller i arbetslag


När ni behöver ett psykologiskt perspektiv på ert arbete

Värmland Psykologkompetens erbjuder konsultation och handledning både till enskilda, grupper och arbetslag. I det arbetet kan jag bidra med ett psykologiskt perspektiv på uppkomna problem. Utifrån både från generell och specifik psykologisk kunskap kan vi sedan diskutera olika lösningar gemensamt. Genom att också utgå från och ta tillvara på er kompetens kan jag hjälpa er att reflektera och sortera tankar. Med en ökad förståelse för vad som kan ligga bakom problemet kan vi sedan tillsammans hitta uppslag till konkreta åtgärder som kan testas. I de fall som lösningen ligger utanför det egna ansvarsområdet kan det istället handla om att träna på funktionella sätt att förhålla sig till detta och den frustration som det kan ge upphov till.


Konsultation och handledning kan svara på frågor som:

 • Varför slåss barnet?
 • Hur minskar vi fysiska och verbala kränkningar?
 • Hur ska vi hjälpa den boende att våga prova nya saker?
 • Hur ska vi behålla lugnet?
 • Hur ska vi bemöta arga föräldrar?
 • Varför blir det dagar med misslyckanden?
 • Barnet utmanar oss, varför?
Mentalisering
Stress
 • Hur hjälper vi eleven att hantera ångest?
 • Gör vi rätt?
 • Hur ska vi göra när barnet får utbrott?
 • Hur förbättrar vi gruppklimatet?
 • Hur kan jag hjälpa patienten vidare?
 • Hur ska vi nå personen?

Det kan t.ex. handla om frågor kring bemötande, problemskapande beteende, samarbetssvårigheter, arbetsrelaterad stress, förståelse av mänskligt beteende eller att få en utomståendes uppfattning om det egna agerandet.


Förbättra arbetsmiljö och känsla av kompetens!

Konsultation och handledning kan vara hjälpsamt i de flesta verksamheter. En möjlighet att reflektera kring jobbiga situationer med ett proffs på mänskligt beteende gör ofta att situationen känns mer förståelig och hanterbar efteråt. Det förbättrar arbetsmiljön, minskar stress och personalen får högre tilltro till den egna förmågan. Att ha diskuterat tillsammans kan också minska risken för konflikter i arbetslaget. En känsla av kompetens ökar dessutom förmågan att behålla sin professionalitet i jobbiga situationer. Genom att bidra med min psykologiska expertis och se er som experterna på er vardag kan vi tillsammans hitta pragmatiska lösningar som fungerar.


Konsultation eller handledning?

I vardagligt tal pratar vi oftast om handledning. Konsultation innebär att konsulten kommer in med ett annat, kompletterande, perspektiv och därmed inte behöver vara expert på det som de som får konsultation arbetar med.

I handledning arbetar handledaren med liknande uppgifter som de som får handledning men har mer kompetens inom området. I praktiken handlar båda om att få ny information och uppslag kring uppkomna situationer. Utifrån det diskuteras ärendet med handledaren/konsulten för att gemensamt hitta olika lösningar.


Kontakta mig om du vill veta mer eller diskutera konsultations- eller handledningsuppdrag.