Konsultation och handledning

 

Konsultation och handledning

När ni behöver ett psykologiskt perspektiv på ert arbete

Värmland Psykologkompetens erbjuder konsultation och handledning till enskilda, grupper och arbetslag. Jag kan bidra med kunskap och ett psykologiskt perspektiv på uppkomna problem utifrån vilket vi sedan diskuterar olika lösningar. Jag hjälper er att reflektera, sortera tankar och använda er kompetens om problemet och verksamheten. Med en ökad förståelse för bakomliggande faktorer kan vi sedan tillsammans hitta uppslag till konkreta åtgärder som kan testas och utvärderas. I de fall som lösningen ligger utanför er kontroll kan det handla om att träna på funktionella sätt att förhålla sig till detta och den frustration som det kan ge upphov till.


Konsultation och handledning kan svara på frågor som:

 • Gör vi rätt?
 • Hur ska vi nå personen?
 • Hur ska vi behålla lugnet?
 • Varför blir det dagar med misslyckanden?
 • Hur minskar vi fysiska och verbala kränkningar?
 • Hur förbättrar vi gruppklimatet?
Mentalisering
Stress
 • Varför slåss barnet?
 • Hur ska vi bemöta arga föräldrar?
 • Barnet utmanar oss, varför?
 • Hur hjälper vi personen att hantera ångest?
 • Hur kan jag hjälpa patienten vidare?
 • Hur ska vi nå personen?

Psykologisk kunskap kan underlätta vid svårigheter med bemötande, problemskapande beteende, samarbetssvårigheter, arbetsrelaterad stress eller när det behövs ökad förståelse av mänskligt beteende och att få en utomståendes perspektiv på situationen.


Förbättra arbetsmiljö och känsla av kompetens!

Konsultation och handledning kan vara hjälpsamt i de flesta verksamheter. En möjlighet att reflektera kring jobbiga situationer med en psykolog som kan mänskligt beteende gör ofta att situationen känns mer förståelig och hanterbar efteråt. Det förbättrar arbetsmiljön, minskar stress och personalen får högre tilltro till den egna förmågan. Att ha diskuterat tillsammans kan också minska risken för konflikter i arbetslaget. En känsla av kompetens ökar dessutom förmågan att behålla sin professionalitet i jobbiga situationer. Genom att bidra med min psykologiska expertis och samtidigt se er som experterna på er vardag kan vi tillsammans hitta pragmatiska lösningar som fungerar.


Konsultation eller handledning?

I vardagligt tal pratar vi oftast om handledning. Konsultation innebär att konsulten kommer in med ett annat, kompletterande, perspektiv och därmed inte behöver vara expert på det som de som får konsultation arbetar med.

I handledning arbetar handledaren med liknande uppgifter som de som får handledning men har mer kompetens inom området. I praktiken handlar båda om att få ny information och uppslag kring uppkomna situationer. Utifrån det diskuteras ärendet med handledaren/konsulten för att gemensamt hitta olika lösningar.


Kontakta mig om du vill veta mer eller diskutera konsultations- eller handledningsuppdrag.