Konsultation och handledning

 • Konsultation eller handledning av legitimerad psykolog
 • Stöd att hantera svåra situationer eller problematiska beteenden
 • Psykologiskt perspektiv för att bättre förstå och komma vidare när ni har "kört fast"
 • Bilder, liknelser och exempel gör det lätt att förstå och tillämpa kunskapen
 • Få ett bollplank för gemensam problemlösning utifrån vad som fungerar
 • Information om hur du kan agera utifrån forskning och evidens
 • Enskilt eller i arbetslag


Behöver ni få ett psykologiskt perspektiv på ert arbete?

Värmland Psykologkompetens erbjuder konsultation och handledning både till enskilda och arbetslag. Genom konsultation och handledning kan jag bidra med ett psykologiskt perspektiv på uppkomna problem. Jag bidrar också med specifik psykologisk kunskap. Lösningar diskuterar vi sedan gemensamt. Oftast vet ni kanske redan svaren på frågan men kan behöva hjälp att få syn på dem. Jag kan hjälpa er att reflektera och sortera tankar. Utifrån en ökad förståelse för vad som kan ligga bakom problemet kan vi sedan tillsammans hitta uppslag till konkreta åtgärder som kan testas. I de fall som lösningen ligger utanför det egna ansvarsområdet kan det istället handla om att träna på funktionella sätt att förhålla sig till detta och den frustration som det kan ge upphov till.


Konsultation och handledning kan svara på frågor som:

 • Varför slåss barnet?
 • Hur minskar vi fysiska och verbala kränkningar?
 • Hur ska vi hjälpa den boende att våga prova nya saker?
 • Hur ska vi behålla lugnet?
 • Hur ska vi bemöta arga föräldrar?
 • Varför blir det dagar med misslyckanden?
 • Barnet utmanar oss, varför?
Mentalisering
Stress
 • Hur hjälper vi eleven att hantera ångest?
 • Gör vi rätt?
 • Hur ska vi göra när barnet får utbrott?
 • Hur förbättrar vi gruppklimatet?
 • Hur kan jag hjälpa patienten vidare?
 • Hur ska vi nå personen?

Det kan t.ex. handla om frågor kring bemötande, problemskapande beteende, samarbetssvårigheter, arbetsrelaterad stress, förståelse av mänskligt beteende eller att få en utomståendes uppfattning om det egna agerandet.


Förbättra arbetsmiljö och känsla av kompetens!

Konsultation och handledning kan vara hjälpsamt i de flesta verksamheter. En möjlighet att reflektera kring jobbiga situationer med ett proffs på mänskligt beteende gör ofta att situationen känns mer förståelig och hanterbar efteråt. Det gör ofta att arbetsmiljön upplevs bättre, mindre stressande och personalen får högre tilltro till den egna förmågan. Att ha diskuterat tillsammans kan också minska risken för konflikter i arbetslaget. En känsla av kompetens ökar förmågan att behålla sin professionalitet i jobbiga situationer. Genom att bidra med psykologisk expertis och se er som experterna på er vardag kan vi tillsammans hitta pragmatiska lösningar som fungerar.


Konsultation eller handledning?

I vardagligt tal pratar vi oftast om handledning. Konsultation innebär att konsulten kommer in med ett annat, kompletterande, perspektiv och därmed inte behöver vara expert på det som de som får konsultation arbetar med.

I handledning arbetar handledaren med liknande uppgifter som de som får handledning men har mer kompetens inom området. I praktiken handlar båda om att få information och uppslag kring uppkomna situationer. Utifrån det diskuteras ärendet med handledaren eller konsulten för att gemensamt hitta olika lösningar.


Kontakta mig om du vill veta mer eller diskutera konsultations- eller handledningsuppdrag.

© Värmland Psykologkompetens AB 2019

Kontaktuppgifter: 

E-post: varmland@psykologkompetens.com

Telefon: 0704-261626